среда, 24. април 2019.

Mediji - ni carski ni spahijski, a nekmoli Davidovi!

U pravu je naš Vrhovni sprovoditelj i tolmač i zakonodavne i sudske i izvršne vlasti: niko nema pravo da upada na vaš privatni posed!
Pravo je svakog privatnog medija masovnog komuniranja ne samo da informiše nego, što bi se ono reklo, i da bude deo organizovane navijačke horde neke stranke, fan pojedinog političara, pa kao takav - ima pravo i da navija, pa čak i pomalo dezinformiše! Ali, ZABRANJENO mu je DA DISKVALIFIKUJE, DRISKRIMINIŠE, LINČUJE i kriminalizuje!
Dakle, upad u Ružičanstvenu, što bi rekla Ruška Jakić - "ne, nikako"!
Opozicijo, mani se visoke politike, vratite se dvema najsvet(l)ijim od svih tema i na tom terenu tražite podršku građana, ma kojih da jesu političkih opredeljenja.
Zaštitimo, svi zajedno, od te strašne epidemije i ubilačke pohare, od MEDIJA TROVAČA, dve, svakoj individui, ali i celoj naciji / građanstvu, najvrednije vrednosti - našu budućnost, dakle, našu DECU koja jesu i biće i ZDRAVLJE svih nas koji trenutno jesmo!
Ustav Republike Srbije. Pravo na život: Član 24. kaže da je ljudski život neprikosnoven, i izričito, u stavci 3, dodaje da je "zabranjeno kloniranje ljudskih bića". (Računam da se to odnosi i na "kloniranje" putem 24-časovne torture "rijaliti kulture"). Član 25. dodaje da je "fizički i 
psihički integritet nepovrediv" i da niko "ne može biti izložen mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju, niti podvrgnut medicinskim ili naučnim ogledima bez svog slobodno datog pristanka"?! Ko je ovde pomenuo Orvela, "1984.", "Velikog brata" i tome slično?
Član 27. Ustava Republike Srbije propisuje da "svako ima pravo na ličnu slobodu i bezbednost". Član 37. ukazuje da lice, tek punoletstvom, "stiče sposobnost da samostalno odlučuje o svojim pravima i obavezama". A, do tada? Kako maloletno lice do tog trenutka brani svoj psihički (i pravni) integritet od kvazimedijskih pošasti koje mu prete?
Članovi 41. i 42. nas ubeđuju da su "tajnost pisama i drugih sredstava komuniciranja nepovredivi", a "zajemčena zaštita podataka o ličnosti", tj. "zabranjena i kažnjiva upotreba podataka o ličnost izvan svrhe za koju su prikupljeni". A šta mi to gledamo, skoro svakog dana, u programima nekih nacionalnih TV emitera - medijsko istresanje prljavog veša nekih javnih ličnosti, na osnovu "dokaza" izvučenih, više nego očigledno, iz policijskih, medicinskih i ko zna kojih dosijea?
Član 64. koji se odnosi na prava deteta, definiše da su "deca zaštićena od psihičkog, fizičkog, ekonomskog i svakog drugog iskorišćavanja ili zloupotrebljavanja". (A kako to izgleda u zakonodavnoj teoriji i praksi, pročešljaćemo kasnije na primeru samo dva iz seta medijskih zakona...)
Član 68. koji se odnosi na zdravstvenu zaštitu definiše da "svako ima pravo na zaštitu svog fizičkog i psihičkog zdravlja", pa čak i pokušava da pozitivno diskriminiše decu, trudnice, majke tokom porodiljskog odsustva, samohrane roditelje, starije osobe itd.
Član 74. veli da svako ima pravo na zdravu životnu sredinu, da je svako odgovoran za zaštitu životne sredine, da je svako dužan da je čuva i povoljšava, i da svako ima pravo da, blagovremeno i potpuno bude obavešten o njenom stanju... Padne li vam na pamet poneki medij koji se trudi, ne da zaštiti, nego upravo da zagađuje našu životnu sredinu?
Član 81. Ustava Srbije koji se odnosi na "razvijanje duha tolerancije", kada ga uporedite sa našim svakodnevnim životom, verovatno vam izgleda kao dobar vic. Elem, tu piše: "U oblasti obrazovavanja, kulture i informisanja, Srbija podstiče duh tolerancije i međukulturnog dijaloga i preduzima efikasne mere za unarpeđenje uzajamnog poštovanja, razumevanja i saradnje mežu svim ljudima koji žive na njenoj teritoriji..."

Prema članu 23, "ljudsko dostojanstvo je neprikosnoveno i svi su dužni da ga poštuju i štite", a ako je građaninu povređeno ili uskraćeno neko ljudsko pravo, onda (član 22) "ima pravo da se obrati međunarodnim institucijama radi zaštite svojim sloboda i prava zajemčenih Ustavom".
Član 21. zabranjuje svaku ("neposrednu ili posrednu"!) diskriminaciju, po bilo kom osnovu, pa i na osnovu pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, veroispovesti, POLITIČKOG ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, STAROSTI I PSIHIČKOG ILI FIZIČKOG INVALIDITETA.
Osim što se, prema članu 60, svakome "jemči pravo na rad", svako ima pravo i na "bezbedne i ZDRAVE uslove rada, ZAŠTITU na radu" itd, a "ženama, omladini i invalidima se omogućuje i posebna zaštita na radu i posebni uslovi rada"...
Zanimljivo je da se, na primer, "sloboda okupljanja" (član 54) može zakonom ograničiti samo ako je to neophodno radi ZAŠTITE JAVNOG ZDRAVLJA, MORALA, prava drugih ili bezbednosti zemlje! Takođe, i član 46 kaže da se sloboda izražavanja može zakonom ograničiti samo ako je to neophodno radi zaštite prava i ugleda drugih, čuvanja autoriteta i nepristrasnosti suda i ZAŠTITE JAVNOG ZDRAVLJA, MORALA demokratskog društva i nacionalne bezbednosti... Ista ograničenja važe, recimo, i za ograničavanje slobode misli, savesti i veroispovesti (član 43), kao i za crkve i verske zajednice koje mogu da budu zabranjene (član 44) ako njihovo delovanje uzgrožava pravo na život, pravo na PSIHIČKO I FIZIČKO ZDRAVLJE, PRAVA DECE, PRAVO NA LIČNI I PORODIČNI INTEGRITET, imovinu, javnu bezbendost, javni red ili ako izaziva i podstiče različite vrste netrpeljivosti.
Ili, recmo, član 51. Ustava kaže da svako ima pravo da istinito, potpuno i blagovremeno bude obavešten o pitanjima od javnog značaja, a sredstva javnog obaveštavanja su DUŽNA da to poštuju!
Kako onda zaštiti JAVNO ZDRAVLJE i DECU od medijske torture?
Gde je izlaz? Ako smo locirali MEDIJE KAO TELEDIRIGOVANE ZAGAĐIVAČE JAVNOG ZDRAVLJA I ZDRAVE ŽIVOTNE SREDINE - rešenje je tako jednostavno.
Primenimo, lepo sročene, medijske zakone. Za početak, dva....
Zakon o elektronskim medijima (član 28) propisuje da Regulator (Regulatorno telo za elektronske medije - REM) može pružaocu medijske usluge izreći opomenu, upozorenje, privremenu zabranu objavljivanja programskog sadržaja, odnosno može mu oduzeti dozvolu, zbog povrede obaveza koje se odnose na programski sadržaj, kao i zbog povrede uslova koji su sadržani u dozvoli ili odobrenju za pružanje medijske usluge. Prema članu 46, Regulator privremeno ograničava slobodu prijema i reemitovanja medijske usluge televizije u slučaju očiglednog, ozbiljnog i teškog kršenja odredbi ovog zakona, kao i U SLUČAJU PODSTICANJA NA MRŽNJU zasnovanu na rasi, polu, verskoj ili nacionalnoj pripadnosti...
Regulator privremeno ograničava slobodu prijema i reemitovanja audio-vizuelne medijske usluge i u slučaju da je to neophodno radi očuvanja javnog poretka, a posebno radi sprečavanja izvršenja, istrage, otkrivanja i gonjenja učinioca krivičnog dela, ZAŠTITE MALOLETNIH LICA, radi SPREČAVANJA PODSTICANJA MRŽNJE zasnovane na rasi, polu, verskoj ili nacionalnoj pripadnosti i POVREDA LJUDSKOG DOSTOJANSTVA, iz razloga ZAŠTITE JAVNOG ZDRAVLJA, razloga javne bezbednosti, nacionalne bezbednosti i odbrane, zaštite potrošača, uključujući i investitore... Član 50 lepo propisuje da se sadržaji koji mogu da škode fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloletnika NE OBJAVLJUJU U VREME KAD SE MOŽE OČEKIVATI DA IH MALOLETNICI PRATE, imajući u vidu uobičajeni raspored njihovih aktivnosti, osim izuzetno kao zaštićena usluga sa uslovnim pristupom na način predviđen ovim zakonom.
Član 51 uređuje ZABRANU GOVORA MRŽNJE i obavezuje Regulatora da se stara da programski sadržaj pružaoca medijske usluge ne sadrži informacije kojima se podstiče, na otvoren ili prikriven način, DISKIMINACIJA, mržnja ili nasilje zbog rase, boje kože, predaka, državljanstva, nacionalne pripadnosti, jezika, verskih ili političkih ubeđenja, pola, rodnog identiteta, seksualne orijentacije, imovnog stanja, rođenja, genetskih osobenosti, ZDRAVSTVENOG STANJA, invaliditeta, bračnog i porodičnog statusa, osuđivanosti, starosne dobi, izgleda, ČLANSTVA u političkim, sindikalnim i drugim ORGNAIZACIJAMA i drugih stvarnih, odnosno pretpostavljenih ličnih svojstava.
Zaštita maloletnih lica je tema člana 68 koji kaže da je ZABRANJENO PRIKAZIVANJE PORNOGRAFIJE, SCENA BRUTALNOG NASILJA i drugih programskih sadržaja koji mogu teško da NAŠKODE fizičkom, mentalnom ili moralnom RAZVOJU MALOLETNIKA. Preciznije, programski sadržaji nepodesni za maloletnike mlađe od 16 godina ne smeju da se emituju pre 22,00 sata ni posle 6,00 sati, a nepodesni za maloletnike mlađe od 18 godina, pre 23,00 sata, ni posle 6,00 sati.
U Zakonu o oglašavanju, član 8, oglašivačima i medijima koji prenose oglasnu poruku, zabranjeno da, neposredno ili posrednu, podstiču diskriminaciju po bilo kom osnovu, a posbno po osnovu uverenja, nacionalne, etničke verske, rodne ili rasne ravnopravnosti, političkog, seksualnog ili drugo opredeljenje, društvenog porekla, imovinskog stanja, kulture, jezika, strosti ili psihičkof ili fizičkog invaliditeta.
Članom 10 zabranjeno je da se oglasnom porukom podstiče ponašanje koje ugrožava ZDRAVLJE ILI BEZBEDNOST primaoca oglasne poruke. Konketno: zabranjuje se prikazivanje scena nasilja i destrukcija objekata i prirode, prikaza koji mogu da izazovu strha i agrresivnost; seksualno uznemiravanje prikazano kao prihvatljivo ili poželjno društveno ponašanje; prikazvianje maloletnika u vezi sa seksualnošću; podsticanje ili odobravanje postupaka koji su zabranjeni propisima o zaštiti životne sredine... Čekajte, šta mi to, gotovo svakodnevno, gledamo osim, gotovo isključivo, baš takvih sadržaja po celodnevnim TV "rijalitijima"?
Pošto se mediji, uglavnom brane da to nisu "njihovi", već sadržaji koje dobijaju od svojih poslovnih partnera (oglašivača), i tu je ovaj zakon više nego precizan. Dakle, član 19. kaže da ukoliko prenosilac oglasne poruke (medij) ne poseduje oglasnu deklaraciju sa podacima o nekom spotu koji je objavio, onda on "stupa na mesto oglašivača u pogledu obaeza i odgovornosti". Dva člana istoga zakona idu i korak dalje i predviđaju i zabranu emitovanja na period od šest do 12 meseci mediju koji odbije da stavi na uvid ime onoga ko je naručio i finansirao emitovanje oglasne poruke (propagandnog spota)...
Posebna pravila i ograničenja u ovome zakonu odnose se na ZAŠTITU DECE I MALOLETNIKA, odnosno ZAŠTITU ZDRAVLJA I RAZVOJA.
Tako, oglasna poruka ne sme da sadrži prikaz deteta u opasnoj situaciji, niti da podstiče decu na ponašanje koje im može škoditi, ni da ih podstiče na kupovinu roba ili usluga zloupotrebom njihovog neiskustva i lakovernosti, ne sme da sadrži prikaz nasilja niti da navodi na bilo kakvo ponašanje kojim se ugožava ZDRAVLJE, FIZIČKI I PSIHIČKI RAZVOJ DECE ILI MALOLETNIKA...
Ali, viđu vraga: Kako da zabraniš onoga ko te plaća (član 35 Zakona o elektronskim medijima), a ima, na primer, a koristi nacionalno dobro zvano TV frekvencija, za šta plaća taksu do koje se izdržava upravo REM?!
Uloga opozicije je upravo u tome da pripomogne REM-u i pravosuđu da se "prizovu poznaniju prava" i konačno late svoga posla. Kažem to, ne kao evrofanatik, već, da budem nežan, kao "evrorealista", jer bi bilo pretužno da naše, verbalno "ultraproevropske", režimske snage padnu već na nekom tamo poglavlju 23...

(objavljeno na cvijetinmilivojevic.blogspot.com)

понедељак, 22. април 2019.

Vikari, zvonari i barjaktari

Da li je i vas, poštovani čitaoci, onaj najmasovniji, najposećeniji, najveličanstveniji od svih najistorijskijih (a, malo li ih je na ovu skupoću?) skupova koje Beograd pamti, između ostalog, podsetio i na onaj pariski 6. januar 1482. godine, u koji je Viktor Igo smestio svog "Zvonara Bogorodične crkve u Parizu"?
Jer, previše je, više nego napadnih asocijacija, sa tokovima današnjih i onodanjih događanja u "Gradu svetlosti", "Belome gradu" i "Kosovu ravnom", gde je gorelo 15 godina pre Pariza.
Bogorodična crkva (Notre-Dame de Paris) - to je ona znamenita katedrala čija su zvona gromoglasno zvonila u čast srpske vidovdanske izgibelji, ali, istodobno, i spasa hrišćanske Evrope, 1389.
U pravu ste: to je ona crkva na kojoj se, u čast jubileja pobede u Velikom ratu, ponosno vila i zastava "Republike e Kosoves" (onomad, "Stare Srbije"). Dakle, barjak, a gde su barjaci, tu su i BARJAKTARI! I, da, bilo je to baš onih dana kada je "veliki prijatelj" (citat: AV) našeg Vrhovnika Emanuel Makron, na paradi pobede, našega Vrhovnika smestio u deveti red levo, tačno preko puta vekovnih saveznika Putina i Tačija...
Nego, vratimo se Igou. Radnja romana počinje jednog dana pre 537 godina kada je Pariz bio euforičan kao Beograd, 19. aprila 2019. godine povodom skupa "Budućnost Srbije".
Igo tvrdi da su se tog 6. siječnja, u Parizu ukrstile dve narodne svetkovine - "Sveta tri kralja" i "Ludački praznik". Običaj je bio da svetina za "Ludački praznik" izabere svog papu, a favorit je bio onaj ko napravi najbolju grimasu. I tako je izabran gluvi zvonar Kvazimodo. Uz malu ogradu, da Kvazimodova grimasa, zbog njegovih telesnih deformiteta, i nije bila baš grimasa nego - njegovo pravo lice...
Opa, evo ga i zvonar! Zvono... medenica, zvonce na biciklu, skupštinsko...?! Zvonar? ZVONARKA!  
Izražavajući nadu da je požar koji je, u Svetoj nedelji što je prethodila katoličkom Uskrsu, zahvatio Bogorodičnu crkvu bio "nesrećan slučaj, a ne namerna akcija", oglasio se vikar pariske dijaceze Filip Marse primetivši da je slika koju je video u unutrašnjosti katedrale - "krst u vatri, statua Device Marije i plamen" - "otelovljenje onoga što nam se dešava"... Da, dobro ste pročitali: evo ga i VIKAR, i to ne onaj koji, kao čauš, izvikuje na svadbi ili kurbanu!
No, vratimo se 19. travnju leta Gospodnjeg 2019. U tefteru jednog predanog poklisara iz varoši te i te, duboko u unutrašnjosti Srbije, lepo piše tarifa za "Budućnost Srbije": VIKAR 2 (uzvikuje: "Ua, fašisti" + "Aplauz") inkasira isto koliko i vikar 1 (naredbodavno kliče: "Aco, Srbine"), elem po 1.500 dinara, dok BARJAKTAR (stegonoša napredne stranačke zastave) i svih 1.700 dinara...
Igoovi likovi su, ako ste zaboravili, osim Kvazimoda i Ciganke Esmeralde u koju se ludo zaljubio, i arhiđakon i alhemičar zaluđen besmrtnošću Klod Frolo (i on lud za Esmeraldom) za koga je siroti Kvazimodo bio patološki poput vernog psa za gospodara, kapetan Febus koji se dopadao Esmeraldi, ali i - Grengoar, Gudula koja traži izgubljenu ćerku za koje će se, kao u Cunetovom "Janjičaru", kasno ispostaviti da je to, u stvari, Esmeralda; sam kralj Luj XI, vojska…
Pa, privremeno spasavanje Esmeralde od vešanja (opa, evo ga i Savez za VEŠANJE!), kada ju je Kvazimodo oteo iz ruku krvnika i odveo u katedralu, gde je imala zaštitu jer su srednjevekovni zakoni nalagali da su, unutar zidina katedrale, svi zaštićeni. (Sumnjam da su Fašista Obradović i Tajkun Đilas i Jeremić upravo zato razmišljali o zabaradikadiranju u "Hramu svetog spasa", kod skupštinske Zvonarke!)
Kvazimodo je i život i smrt video uz Esmeraldu, toliko da su, nekoliko godina kasnije, u kosturnici pronađena dva zagrljena kostura...
"I, na kraju Džej", kako bi poentirao onaj stari, nenapredni Bora Čorba: Vlada Srbije uputila je danas, Republici Francuskoj milion evra za obnovu Notr-dama, kao dokaz "vekovnog prijateljstva sa francuskim narodom". Ili je to, možda, cena izvinjenja zbog sumanute anateme koje su, u danu požara, na račun Bogorodične crkve izrekle Vrhovnikove najomiljenije novine. Ili, akontacija za dobru volju, uoči 29. aprila i dana kada naš Vrhovnik ide po rešenje za Kosovo koje mu spremaju, Pariz i Berlin, dva najodanija patrona "Velike Albanije" u nastajanju.

(objavljeno na cvijetinmilivojevic.blogspot.com)
Gostovanje u emisiji "Minut do 12" (voditeljka Hristina Stojiljković), 21.4.2019, www.minutdo12.com i TV Naša

среда, 17. април 2019.

Štefica Cvek u raljama Kosova i čeljustima "Lava"

Nije da nisam sujetan, ali neretko poželim da se, u ponečemu, češće pokaže kako sam, na moju sramotu, a opštu polzu, bio u krivu. Tako sam, na prvu loptu, izjavio da mi je najveći utisak, najnovijeg, a ko zna kojeg po redu, prošlosubotnjeg fašističkog pokušaja državnog udara, scenarija krvoprolića po ugledu na kijevski "Majdan", u stvari, ono što se dogodilo sutradan - tvrdnja našega Vrhovnika da ruski (za moj profi-ukus, našemu Vrhu prenaklonjeni) "Sputnjik", pazi sad, "bezobzirno i bezobrazno laže" da je, pred parlamentom koji je, goloruko, branilo i odbranilo stotine naprednih poslanika, bilo 50 hiljada ljudi, a da su u pravu nemački mediji koji kažu da ih nije bilo ni 10 hiljada!
Iz čega sam zaključio da je to još jedan dokaz puzajućeg otklona našega Vrha od Moskve i nepristojna količina dobre volje prema Berlinu i Briselu, a sve uoči Vrhovnikove audijencije kod muti Merkel i msje Makrona.
Mada sam se, istoga trena, ujeo za jezik - za pravo mi je dao, niko drugi do, patrijarh srpski gospodin Irinej (za neupućene, vladika Gavrilović) koji je, inače, pre toga, već dvared, ničim izazvan, a propo Kosova, našega Vrhovnika unapređivao u čin "Lava".
Ovako je, između ostalog, u ovim danima Velikog posta, po Kosovu i Metohiji, zborio "arhiepiskop pećki, mitropolit beogradsko-karlovački i patrijarh srpski": "O podeli Kosova i Metohije ne govore pametni ljudi... Ono što čujemo o nekoj podeli, o nekom kompromisu, to srpski narod nikada neće moći da prihvati... Ono što bi bilo najgore, najpogubnije, da se mi odreknemo Kosova, da ga nekom poklonimo. Pametan čovek ne poklanja nikome svoj dom, svoju kuću, a ovo je kuća srpskog naroda... Ono što se da i pokloni, to je za sva vremena izgubljeno, okupacija ne traje večno, nađe se drugo rešenje - to je stav naše crkve od kojeg se neće odustati..."
"I, šta ćemo sad?" - da citiram Vrhovnika...
No, vratimo se Ruskoj Federaciji. Za manje upućene, to je ona zemlja koju dvojac Vrhovnik - Doglavnik, već pet, a baš onako, dripački, tačno dve godine, "vuče za nos" a propo "davanja ili nedavanja službenog statusa" Humanitarnom centru u Nišu, a sve poradi toga "da se ne uvrede naši NATO okupatori, pardon, prijatelji".
Više nego dobro informisani, moskovski "Komersant", skori Doglavnikov let na liniji Surčin - Šeremetjevo u vizitu Lavrovu, tumači kao "nameru Srbije da dobija (pazi sad!), makar, razumevanje za svoju poziciju u dijalogu" sa Prištinom i njenim starateljima iz Brisela (čitaj: Vašingtona)!? A pozicija Srbije je, po Vrhovnikovom Doglavniku, "razgraničenje", sad da li kao "zvanični predlog", da li kao "zvanična politika Srbije" - to je još jedino meni važno jer me je Doglavnikov Es-Pe-Es, zbog insistiranja na "nijansama", prigodnim specijalnim saopštenjem opaučio po tintari i svrstao uz Njegovu ekselenciju Haradinaja!
Ako je istina to što "Komersant" tvrdi da Putin, i dalje, uprkos Vrhovnikovom lobiranju u korist Prištine, insistira na tome da bi razgraničenje, faktički, značilo priznanje Kosova od strane Beograda - čemu onda trošenje kerozina, osim ako nije reč o još jednoj, lako provaljivoj, laži našega Vrha koji svaki kontakt sa Moskvom lakovernoj glasačkoj Srbiji, sa ruskog na srpski, "prevodi" kao podršku Kremlja genijalnoj, mudroj i vizionarskoj politici našega Vrha, s Vrhovnikom na vrhu?
Zašto bi ikoga normalnog u ovoj zemlji zanimalo hoće li, na Vaskršnji ponedeljak, neki Emanuel ponuditi naučnofantastičnu skasku o dvojnom suverenitetu ili će muti Merkel a propo Vrhovnikove ideje o razgraničenju (tačnije: trampi) sa zdravim razumom reći na čistom alternativnom nemačkom "jok, more!"? Ili će tražiti međusobno priznanje između, za Ujedinjene nacije nepostojeće, NATO tvorevine Republike e Kosova i, doduše male, ali Srbije, sile pobednice iz oba svetska rata?
Razumem da je njihovo "ja, möglich, nein" ili "oui, peut-être, non" našemu Vrhu važno kao vazduh, voda, kao životni sok. Tako to biva kad se nekome nešto, prebrzo i lakomisleno obeća, pa dođe vreme za naplatu, a poverioci nemilosrdni, ne možete da ih odobrovoljite, čak i kad ste, na oba oka, zažmurili na formiranje Vojske Kosova i neformiranje "Zajednice srpskih opština", sve zamajavajući sopstveni narod nekakvim taksama, ne smejući da ih nazovete carinama, dakle, njihovim pravim imenom, onim pod kojim ste ih prihvatili kao deo "Briselskih paketa"
A šta ako kosku zvanu Kosovo, naše Vrhovništvo baci Savezu za vešanje, silovanje, ženomrstvo i motorno testerisanje (ukratko: Fašističkom savezu protiv napredne Srbije; skraćeno: FSPNS) i ostaloj fašističkoj bagri koja uporno "bezobzirno i bezobrazno neće da napravi to nasilje" (citat: Vrhovnik)? U to ime, Maja, Naša Maja, već je, za majsko zasedanje narodnog sobranja, pripremila opoziciji sir za mišolovku - raspravljaće se, veli, i o Kosovu, pa 'ajde sad, probajte da ne dođete, izdajnici nijedni?!
Posle šest godinica i sedme do devet meseci, došlo vreme za naplatu. Da vidimo šta smo imali... Za utehu: Ispade da, ipak, nije bio u pravu, jedan od nekoć najkurentnijih ovdašnjih istraživača i analitičara javnog mnenja u Srbiji, danas važan državni službenik na Vrhovnikovom saraju, koji je, godinama, propagirao onu čuvenu, "Kosovo je na začelju liste prioriteta srpskog birača" ili tako nešto, na šta se, izgleda, bio primio i sam Vrh...

(objavljeno na cvijetinmilivojevic.blogspot.com)

уторак, 16. април 2019.

(Povodom emisije "Pravi ugao", RTV, 15.4.2019 - TW strip Milan Dog @lekoviti

Emisija "Pravi ugao" (gosti: Cvijetin Milivojević i Dejan Vuk Stanković),TV Vojvodina,  15.4.2019.

http://media.rtv.rs/sr_ci/pravi-ugao/46211

понедељак, 15. април 2019.


Utisak nedelje (Bosko Obradovic, Bosko Jaksic, Cvijetin Milivojevic), prva emisija nove serije, TV Nova S, 7.4.2019.

https://www.youtube.com/watch?v=2ZcWc-T77zQ


Gostovanje, TV Al Jazeera Balkans, 12.4.2019.

http://balkans.aljazeera.net/video/milivojevic-skupstina-se-ne-moze-braniti-od-narodnih-poslanika

уторак, 9. април 2019.Uoči "proslave ulaska Nemaca u Beograd"

Dakle: "Marš - manevar je proračunato i kombinovano kretanje vojske i svih ratnih sredstava izabranim pravcem ka određenom cilju, s takvim računom da, kad vlastita vojske stigne do neprijatelja, u tom trenutku bude u zgodnijem položaju i većem broju od neprijatelja!"
Varate se ako nagađate da su ovo, možebiti, naredbe sa pripremnog sastanka Vesićevog antifašističkog AFŽ generalštaba uoči tajne operacije pod kodnim imenom "AFŽ-ejkinjama na fašiste". Misao je, naravno, vojvode Živojina Mišića.
Ali, prateći stručnu literaturu za malu vojnu fiskulturu koju Zamenik načelnika antifašističkog generalštaba, očigledno, upražnjava, naslućujem da će, tokom predstojećih operacija pod kodnim imenima "Dan navodnog ulaska Nemaca u Beograd 1941" (13. april), odnosno "Oslobođenje slobodarskog Beograda" (19. april), sile antifašističke koalicije kombinovati najmanje četiri strukture marševskih poredaka. Paralelno kretanje u kome antifašistička armija ide pravo napred i napada protivnika tamo gde ga nađe; kretanje amrijskom karom radi izvšenja proloma (proboja); jednovremeno ekscentrično kretanje protivu nekoliko dejstvujućih predmeta (objekata i subjekata) i kretanje u obliku lakta sa namerom da izvrši krilni napad iliti obuhvat. (Ovaj poslednji poredak je već isproban prilikom odbrambenog juriša one AFŽ bake, zaposlene valjda u upravi Grada Beograda, golorukim pesnicama na siledžiju i fašistu - pripravnika Bastaća, z.p. Stari grad...)
Tako, bar, propisuje Vegecius u "Priručniku za kafanske stratege" (izdanje "Prosvetne zajednice", Beograd, jul 1943).
No, opametilo se to i obezobrazilo i u onom Savezu za vešanje, silovanje, testerisanje (ukratko: Fašističkom savezu protiv napredne Srbije; skraćeno: FSPNS), pa lažu, mažu, ne drže reč - najave posetu Ružičanstvenima, domaćin se obraduje gostima, ozari, otvori, pripremi sve po redu i po srpski, a oni ga, 'ladno, ispale! Šta više, sad za proslavu 78-godišnjice ulaska okupatora u prestonicu, fašistički slavljenici neće čak ni da obelodane kojom maršrutom će paradirati, pa sad Zameniku načelnika AFŽ generalštaba ostaje da ih, sa Ružičanstvenima, kamionom snage 500.000 mega 'vata po gradu, što je za oko devet decibela više nego prošle subote!
Jednom davno, pre nego što je postao nemački kancelar, Adolf Hitler je, pravilno rezonujući u kom pravcu treba da ide njegova nacistička propaganda, uzviknuo: "Držite podalje od mene one koji sve znaju i koji žele da učine nešto pozitivno za mene!”.
Kada ga je, 20 i neke godine 20. veka, posle pokušaja ("pivničkog") puča u Minhenu koji je završen fijaskom, sudija pitao kako je to mislio da se popne na vrh i, sa tako očiglednom manjinom, uspostavi diktaturu nad 60 miliona Nemaca - Hitler mu je odgovorio: "Ako cela nacija postane plašljiva i ako postoji samo hiljadu onih koji žele nešto veliko i koji imaju moć da transformišu državu, onda je tih hiljadu ljudi nacija!"
Sve posle toga bio je doktor Gebels. Čitajte ga i uvek imajte na umu. Ne zaboravite:
"... Propaganda mora da bude popularna, a ne intelektualna. Zadatak propagande nije otkrivanje intelektualnih istina. Njih nalazimo razmišljajući, istražujući, svuda, osim tamo gde se drže govori i vodi propaganda...
... Velika masa nikada neće biti osvojena samo jednom rečenicom - ideja mora svojom senkom da pokrije sve aspekte ljudskog života. Kada ideje nađu ulaz, one naviru i ubrzo osoba postaje inficirana njome. One su kao divlja vatra koja ne može biti ugašena...
... Niko ne može reći da je tvoja propaganda okrutna, preterana, brutalna ili nedovoljno prijatna. Naime, njena svrha nije u tome da bude prijatna, odmerena, nežna, već da bude -uspešna...
... Sretao sam ljude koji su po prvi put prisustvovali Hitlerovim govorima, i oni su rekli: "Ovaj čovek je rekao ono što sam godinama tražio. Po prvi put neko je dao oblik onom što ja želim." Drugi su bili, najpre, zbunjeni, ali iznenada bi i oni ustajali i uzvikivali: "Bog je poslao nekog da izrazi moje patnje."
Iako prototip opskurnog monologa, politika Merkelovljevkinog prethodnika u Berlinu bila je naterana da, u maju 1945, shodno prirodnim zakonitostima, i formalno kapitulira pred pobednički rigidnom formom monologa sila pobednica u Drugom svetskom ratu.  
Tamo gde je dovoljno razboritosti, dobrovoljni ili, makar, preventivni dijalog ne čeka ultimatume! Jer, na kraju svakog puta, ovako ili onako, nezavisno od volje sila monologa - stoji nekakav, sa ili bez navodnika, dijalog! Pametni zato ne traće vreme zabadava...

(objavljeno na portalu www.cvijetinmilivojevic.blogspot.com)

среда, 3. април 2019.Goloruki na "Zamrznuti konflikt"!

Čuh jutros našeg Dotajnika Dačića, jedinog ministra spoljnih poslova u svetu koji od 17 odsto teritorije sopstvene otadžbine kani da napravi inostranstvo, kako je, Vrhovniku u odbranu, junački uzviknuo "Bolje rob, nego zamrznuti konflikt!"
Veli, elem, "ružičasti" Dotajnik da bi, u slučaju "zamrznutog konflikta" na Kosmetu, Priština mogla da "reprizira hrvatski scenario" i, u nekoj novoj "Oluji" protera Srbe sa severa i, pazite sad, reče ne trepnuvši - "ostvari pun suverenitet"!
A ja se taman ponadao (ide 13. maj, sve mislim: ako me se drugovi sete, sete...), sad će Dotajnik da se, u ime svoje stranačke mlađarije, izvini mojoj malenkosti zbog onog specijalnog saopštenja koje mi je posvetio njegov SPS, svrstavajući me, rame u rame, sa Ramušem Haradinajem, jer, kao, nas dvojica se, ortački, zalažemo za nezavisno Kosovo. Očekivao sam čak i zahvalnost: jer, da ne bi moje tvrdnje da "razgraničenje" nije "zvanična politika Srbije", kako je to, nedavno, uskliknuo Brnabićkin Dotajnik, ne bi se taj, ovaj put u uniformi Vučićevog Doglavnika, u akšam istoga dana, samodemantovao, pa preveo samog sebe iz sabaha na - "pa i nije, baš, zvanična državna politika, već moj zvaničan predlog"
Nisam cepidlaka. Nego, setih se da je, ono onomad, kada je, izdajući vlastite birače, u proleće 2008, pa preplivavši sa američke "crne liste" kod Tadića, u "evropsku Srbiju", prvi put postao Doglavnik, naš današnji popečitelj spoljni, a, u ona vakta, unutrašnji - prvo što je uradio, bilo da izbaci bronzanog Đenerala Nedića iz zgrade Vlade Srbije!
U najkraćem, ratna, državna i nacionalna doktrina rahmetli Izetbegovića, svodila se na ono: "nek' je i k'o fildžan, ali nek' je naša". Mislio je na Bosnu.
"Mislite da mi možemo da upravlјamo bilo sa čim u Đakovici, Zrzu i Kačaniku? Ja znam da u Kačaniku nema Srba i to je bolna istina, ali mene mnogo više plaši to što Tači veruje da Severna Mitrovica i Leposavić ne pripadaju Srbiji! Ako ne postignemo dogovor sa Albancima, nas do 2050. neće biti više od četiri miliona! Samo 0,1 odsto srpskih građana zna gde se nalazi Kačanik, a samo 0,00001 ih je tamo ikada bilo..."
Ove rafale nacionalnog i državno-neodgovornog defetizma, naravno, nije ispaljivao rahmetli Izetbegović, već to danas čini dubl Vrhovnik - Dotajnik.
Može im se. Jer se bosonoge sestre karmelićanke iz Ustavnog, po svim inicijativama koje se tiču protivustavnih poteza ovog dvojca u vezi za Kosovom i Metohijom, drže zaveta ćutnje. A Vrhovni kasacioni trudi se da udovolji sugestijama istraživača javnog mnenja čije procene izražava Vrhovnik lično, unapred anticipirajući, uticaj sudskih presuda na rejting najnaprednije stranke u biračkom telu.
No, da se vratim komparativnom Nediću. Elem, i "predsednik vlade nacionalnog spasa" imao je (ne bud' primenjeno, jer se sadašnji Vrhovnik odriče svoje političke pojavnosti iz svojih prvih 40 godina) dva javna života: prvi, vojnički i izistinski junački u Prvome, i drugi, kvislinški u Drugome velikome ratu.
Tužni Đeneral ostaće, nažalost, više upamćen po ovom drugome. "Naše tlo, bez obzira na svoje krajnje dimenzije biće i dovoljno prostrano i dovoljno bogato da se na njemu snađemo." - tako je, recimo, govorio Nedić o suženoj teritoriji svoje kvislinške tvorevine.
Evo, uskoro će i punih šest godina, otkako je Vrhovnik, tada u odelu PPV-a (prvog potpredsednika Vlade), zapretio zabludelim zagovornicima "Zamrznutog konflikta" da "Vlada može da padne, ali ne i Briselski sporazum, jer je to jedina odluka koja donosi budućnost Srbiji"! Lagao je tada da će raspisati referendum o Briselskom "Novom zavetu", a Crkvi, nezadovoljnoj potpisanom kapitulacijom, poručio da "izađe na izbore i pobedi, ali pre nego što se to desi neće voditi politiku ove zemlje"! Ostale kritičare i protivnike "Novog zaveta" prozvao je "ratnom opcijom" i to uvjetno - "pod uslovom da ne pada kiša i da taj bubanj bude na Terazijama, a nikako u Drenici".
A sebe je radikalno miropomazao, iznebuha se dosećajući kako "nije izabran da bude ratni poglavica Srba".
I stvarno, u ovom poslednjem, bio je više nego u pravu: On, te 2013, i nije bio, narodnom voljom, izabran ni za šta, pa ni za ratnog poglavicu niti za jastreba mira, pošto se, na prethodnim izborima 2012, trkao za gradonačelnika Beograda i izgubio od Tajkuna Đilasa. Upravo čovek koga je tadašnji PPV, u leto 2012, ucenom oterao sa mesta predsednika SNS, Njegova eks Ekselencija, bio je taj koji je pobedio Tadića, a Ekselencijina pobeda omogućila je PPV-u i njegovom današnjem Dotajniku da sastave vladu.
I u još jednome je Vrhovnik u pravu. Zaista, nema Srba u Kačaniku, nema u Drenici, ali nema ni u Dečanima, ni u Peći, ni u Prizrenu... Međutim, na nesreću, nema ih ni na istoku Srbije, nažalost sve ih je manje i na zapadu, malo ih je i na severu i istoku Vojvodine, "što južnije - to tužnije"... Pa, je li to sve dovoljan razlog golorukom dvojcu boraca protiv svih užasa i strahota "Zamrznutog konflikta" da odustanu i od tih delova Srbije?
A, zamislite, ako je verovati dobro obaveštenim izborima koji su izvestili o onom njegovom (jedinom?) sastanku sa nemačkim kancelarom, tada već i Firerom, pre 76 godina, navodno je čak i Đeneral "Srpska Majka" imao "herca" da od Hitlera zatraži formiranje nove srpske države "SveSrbije" koja bi, doduše, funkcionisala u okviru "Novog poretka" (Neue Ordnung), ali bi obuhvatala i neke, prekodrinske, prekosavske i prekodunavske krajeve i izvan tadašnje "Nedićeve Srbije"!
A "Muti Merkel" danas ove svoje ovde, na takve teme, neće ni da sasluša...

Cvijetin Milivojević (cvijetinmilivojevic.blogspot.com)

понедељак, 1. април 2019.

Mejdan na (Taš)Majdanu

Javna vizita, do juče pričuvnog, Tajkuna Đilasa Vašingtonu, dobila je, već kako nalaže naš državni protokol koji zaslužuje lider opozicionog Saveza protiv Srbije, a za silovanje, vešanje, testerisanje itd (dalje upiši sam), ogroman publicitet u najomiljenijih Vrhovnikovim medijima.
Haj'mo redom, od 25. do 29. marta. Sve naslovna do naslovne strane za Tajkuna Đitlera. Iz dana u dan, samo mu se dodavalo na intenzitetu:
-         "Đilas otišao u SAD, tamo traži pomoć da ruši vlast".
-         "Đilas priznao da u SAD dogovara haos u Srbiji."
-         "Đilas bi da ubija! Iz Amerike preti nasiljem i žrtvama."
-         "Opasan plan đilasovaca: Spremaju "Majdan" u Srbiji!"
-         "Đilas spreman na ubistva."
Dakle, ovo je spisak onih s kojima je Tajkun Đilas po Americi dogovarao "rušenje države" (ove naše, srpske): glavni direktor Saveta za nacionalnu bezbednost za Evropu i Rusiju Džon Erat, direktor za evropske poslove istog toga saveta Vilijam Berkli, zamenik pomoćnika državnog sekretara Metju Palmer, predstavnici Senata i Kongresa...
Ukoliko teoriju i praksu haosa tumačimo objašnjenjima iz repertoara onoga "ako leptir zamahne krilima u Brazilu, on može uzrokovati uragan na Floridi", stvarno bismo morali da se, što bi rekao drug Tito, "spremamo kao da će sutra biti rat, a živimo kao da će 100 godina biti mir".
Ali, ček', ček'!
A s kim se to od Amerikanaca, ne računajući učestala druženja s, nekoć omraženom, familijom Šoroš, u poslednje vreme, viđaju naš Vrhovnik i Njegovi doglavnici?
Ako koza laže, ne laže rog: Vrhovniku najomiljenija "opštila čovekovih produžetaka" (Maršal Mekluan) uredno su zabeležila da se Dotajnik Dačić, pre malo više od mesečka dana, u čast pune obljetnice stolećnog prijateljstva Srba i Amera, u sred Belog grada, ljubio sa izlaslanicima Bele kuće. Jedan se vika Džon Erat, drugi, nećete verovati, Vilijam Berkli! Sam Vrhovnik, pak, se, samo tokom prošle godine, sastao najmanje tri puta - u aprilu, julu, oktobru - sa Đitlerovim "organizatorom haosa" po Srbiji Metjuom Palmerom!
Pa, ko to onda i s kim "dogovara haos" i "rušenje države" (čitaj: Vrhovnika)? Ili su i Đitler i Vrhovnik, zajedno, u "tajnom dilu" s Amerima radi, npr, rušenja institucije koja, po Ustavu, vodi politiku države, tj. vlada Srbijom, a to je vlada "legalno i legitimno izabrane" Tajnice Brnabić...? Ili je Vrhovnik, nakon što je izgustirao Vebera, poželeo da bude, ni manje ni više nego, Pjer Simon de Laplas koji je, a propo, haosa izrekao čuvenu rečenicu:  "Ukoliko bih bio u stanju da spoznam položaj i kretanje svakog atoma u svemiru u prošlosti i sadašnjosti, mogao bih da do apsolutne tačnosti predvidim budućnost!".

Cvijetin Milivojević (cvijetinmilivojevic.blogspot.com)